Menu
Sei qui: SardegnaArticoliTradizioni di Sardegna Limba - Paràgulas, Identidades, Culturas 2018

Limba - Paràgulas, Identidades, Culturas 2018

 

limba sarda gavoi

S'Amministratzione Comunale de Gavoi
Assessoradu de sa Cultura e Identidade
Sa Regione Autònoma de Sa Sardigna –
Assessoradu de s'istrutzione pùblica, benes culturales, informatzione, ispetàculu e isport
Cun s’azudu de su Sòtziu Pro Loco – Gavoi
E de sa Commissione Cultura e Identidade

presentant

Limba Paràgulas, Identidades, Culturas

Settant'annos de Istatutu Sardu - Unu biazu in limba
Segunda editzione

Gavoi, 14 e 15 de Nadale 2018

S’Ammistratzione Comunale de Gavoi cun sa Regione Sardigna chi l’at dadu ala, cun s’azudu de su Sotziu Pro Loco e de sa Commissione Cultura e Identidade, pro amentare sos settant’annos de s’Istatutu Sardo at dezisu de arresonare de sa limba e de sa cultura sarda in s’isvilupu chi at tentu in su biazu istoricu in costados de sa sotziedade, de comente est arribada a nois e comente la semus ponende a frutu oje, e de sa limba in su tempus chi amus a connoschere.

Una limba chi non si cheret mantesa a frenu, una limba reberde, limba de poetas e iscritores, limba pro pitzinnos e mannos, sa limba de s’affetu e su trasti pro atobiare su mundu, pro cumprendere, istudiare, cantare e contare. Cada limba nos permitet in d’una manera diferente de leghere e afinicare sas cosas de su mundu. Cando si perdet una limba si perdent sos ocros pro abadiare a cussu mundu.
Custu e meda ateru est Limba – Paràgulas, Identidades, Culturas. Duas dies de atobios, su 14 e su 15 de nadale, pro custa segunda editzione de sa manifestatzione chi, in Gavoi, cheret chistionare in sardu de arte, musica, culturas, cinema, filosofia, poesia, informatica e traballu cun mannos e minores. Difatis ant partecipare a su prozetu fintzas sas iscolas, (s’Iscola Media e s’Iscola Superiore Caramu Floris) comente si podet leghere in su programma innoghe suta.

Programma Limba Paràgulas, Identidades, Culturas

Gavoi, 14 e 15 de Nadale 2018

Chenàpra 14 de Nadale

Sala de su Cussìzu Comunale
- A su manzanu - Treulababbu film de Simone Contu (pro sos pitzocos de s’Iscola media de Gavoi)
- A sas nove de note Presentada de sa Manifestatzione
- E a sighidura “Treulababbu” film de Simone Contu

Sàpadu 15 de Nadale

Auditòrium de S’Iscola Superiore Caramu Floris
- A sas nove e mesu de manzanu – Atòbiu “Limba Oje e Cras: unu mundu in Limba Sarda”:
Saludos: Jubanne Cugusi | Sìndigu de Gavoi;
Cultura, Arte e Informatzione in Sardu: Màuru Piredda Mauro Piredda| Doloreta Lai | Presidente Istitutu Bellieni Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellienii; Daniela Masia Urgu | Filòsofa, formadore e operadore de limba e de cultura sarda;
S'Informàtica in Sardu: Lisandru Beccu | sòtziu de Sardware; Luca Meloni| amministradore de "Aplicatziones in Sardu”; Gianfranco Fronteddu | sòtziu de Sardware e Apertium
Presentat e dat sa paragula Enrico Mura | Assessore de sa Cultura e Identidade, Comune de Gavoi

Sala de su “Museo del Fiore Sardo”
A sas ses e mesu de merie - "Deo, Bertolt Brecht (dae sos padentes iscurigosos)" ispetàculu cun Màuru Piredda (paragulas e boghe), Lutzianu Sezzi (sax) e Andria Fenu (piano)

https://www.facebook.com/events/440622163137595/

Go to top